Noile volume ale contingentelor tarifare pentru importurile de otel în vigoare la 1 ianuarie 2021

14/12/2020

În temeiul Acordului de retragere dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit(6),începând cu 1 ianuarie 2021,Regatul Unit nu va mai face parte din teritoriul vamal al Uniunii.

Prin urmare, începând de la respectiva dată, domeniul de aplicare teritorial in care sunt aplicabile măsurile de salvgardare se va modifica.

Întrucât nivelul măsurilor de salvgardare asupra anumitor produse siderurgice a fost stabilit pe baza importurilor medii într-o Uniune cu 28 de state membre, și anume incluzând importurile în Regatul Unit, în perioada de referință 2015-2017, Comisia consideră că este oportun să adapteze în consecință volumul contingentelor tarifare („CT”), precum și lista țărilor în curs de dezvoltare care fac obiectul măsurilor actuale de salvgardare.

Contingentele au fost reduse cu cantitatile pe care Regatul Unit le importa din analiza aplicarilor anterioare ale masurilor de salvgardare

 

Cateva exemple:

098911  TURCIA  01-10-2020  –  31-12-2020 58243770  Kilogram

098911  TURCIA  01-01-2021  –  31-03-2021 43450180  Kilogram

098916  TURCIA  01-10-2020  –  31-12-2020 101163760  Kilogram

 098916  TURCIA  01-01-2021  –  31-03-2021  66577910  Kilogram

1.   CONTEXT

(1)

La 31 ianuarie 2019, Comisia a instituit măsuri de salvgardare definitive pentru anumite produse siderurgice („regulamentul privind măsurile de salvgardare definitive”) (3).

(2)

Comisia a modificat măsurile de două ori, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1590 al Comisiei (4) și, respectiv, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/894 al Comisiei (5).

(3)

În temeiul Acordului de retragere dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit (6), începând cu 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu va mai face parte din teritoriul vamal al Uniunii. Prin urmare, începând de la respectiva dată, domeniul de aplicare teritorial în care sunt aplicabile măsurile de salvgardare se va modifica. Întrucât nivelul măsurilor de salvgardare asupra anumitor produse siderurgice a fost stabilit pe baza importurilor medii într-o Uniune cu 28 de state membre, și anume incluzând importurile în Regatul Unit, în perioada de referință 2015-2017, Comisia consideră că este oportun să adapteze în consecință volumul contingentelor tarifare („CT”), precum și lista țărilor în curs de dezvoltare care fac obiectul măsurilor actuale de salvgardare.

(4)

La 30 octombrie 2020, Comisia a publicat un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (7) în care explică motivele propunerii și metodologia pe care intenționa să o aplice și a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile. Avizul conținea, de asemenea, volumul de contingente tarifare recalculate care sunt prevăzute pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021.

2.   RESPECTAREA GARANȚIILOR PROCEDURALE

(5)

Comisia a primit nouăsprezece observații de la părțile interesate în termenul stabilit. De asemenea, Comisia a inițiat consultări cu nouă guverne din țări terțe.

3.   EVALUAREA OBSERVAȚIILOR PRIMITE

(6)

Comisia a abordat observațiile primite, fie cu privire la anumite categorii de produse, fie cu privire la aspectele generale ale adaptării, după cum urmează:

3.1.   Categoria de produse 4 – foi cu învelișuri metalice

(7)

Mai multe părți interesate au prezentat observații cu privire la volumele calculate pentru categoriile 4A și 4B (inclusiv produsele destinate autovehiculelor) și au solicitat Comisiei să își revizuiască calculele. În special, în cursul consultărilor cu autoritățile din țări terțe, o parte interesată a indicat o eroare materială în calcul. O altă parte interesată a identificat o problemă specifică de calcul sau a propus o alocare ușor diferită între cele două categorii de produse, care reflectă mai bine situația sa în ceea ce privește volumele aferente contingentelor sale tarifare specifice de țară, având în vedere situația contrafactuală din acest caz, și anume, modul în care contingentele tarifare ar fi fost alocate în cazul în care Regatul Unit nu ar fi făcut parte din teritoriul vamal la momentul adoptării măsurilor de salvgardare inițiale. După evaluarea acestor afirmații, Comisia a constatat că acestea erau justificate și a revizuit în consecință volumele incluse în avizul din 30 octombrie.

(8)

Ar trebui subliniat faptul că aceste ajustări se referă numai la distribuirea contingentelor tarifare între subcategoriile de produse 4A și 4B, dar nu afectează nivelul contingentelor tarifare pentru întreaga categorie de produse 4.

(9)

Volumele actualizate sunt reflectate în volumele contingentelor tarifare din anexa I.

3.2.   Impactul adaptării asupra volumelor contingentelor tarifare

(10)

Unele părți au susținut că Comisia ar trebui să mențină volumele contingentelor tarifare existente și, în plus, fie să acorde Regatului Unit propriul său contingent tarifar specific de țară, fie, în cazul în care se încadrează în contingentele tarifare reziduale, volumele acestor contingente tarifare să fie majorate astfel încât să includă fluxurile comerciale tradiționale ale Regatului Unit.

(11)

Unele părți au susținut, de asemenea, că includerea Regatului Unit în secțiunea reziduală a contingentelor tarifare date le-ar afecta negativ, deoarece acest lucru ar spori concurența pentru un volum mai mic de contingente tarifare.

(12)

Alte părți au remarcat că, în cazul unor anumite origini, volumul total al contingentelor tarifare calculate s-ar reduce, ceea ce ar face ca măsura să fie mai restrictivă.

(13)

În fine, anumite țări exportatoare au reclamat faptul că, în conformitate cu propunerea Comisiei, acestea și-ar pierde contingentele tarifare specifice de țară pentru anumite categorii specifice de produse. Aceste părți au susținut că Comisia ar trebui să mențină contingentele lor tarifare specifice de țară și că, în caz contrar, măsurile ar deveni mai restrictive, încălcând astfel normele OMC.

(14)

Comisia nu a fost de acord cu faptul că ajustarea propusă ar face măsura de salvgardare mai strictă. Astfel cum se menționează în avizul din 30 octombrie, rezultatul adaptării, în foarte puține cazuri, ar conduce la pierderea de către unele țări a contingentelor tarifare specifice de țară (și viceversa) pentru anumite categorii de produse. Cu toate acestea, Comisia nu consideră că adaptarea, în sine, ar conduce la o măsură mai restrictivă. Comisia a explicat în avizul din 30 octombrie raționamentul care stă la baza adaptării, și anume de a avea un volum de contingente tarifare (atât la nivel global, cât și per categorie de produse) care să fie proporțional cu reducerea domeniului geografic de aplicare al teritoriului în care măsura de salvgardare se aplică de la 1 ianuarie 2021. În plus, Comisia observă că volumele totale ale contingentelor tarifare care rezultă din adaptare sunt cu 3 % mai mari decât cele aflate în vigoare în prezent și că acest lucru nu poate fi considerat ca făcând măsura mai restrictivă.

(15)

În plus, Comisia dorește să sublinieze că, în cazul în care ar accepta revendicările acelor țări care ar pierde un anumit contingent tarifar specific de țară, aceasta le-ar discrimina față de orice alte părți interesate prin abaterea de la principiul său de bază de acordare a unui contingent tarifar specific de țară numai atunci când este atins un anumit prag (o cotă de 5 % din importuri) într-o anumită perioadă (8). Din aplicarea scenariului contrafactual ar rezulta că țările care au avut un contingent tarifar specific de țară nu mai îndeplinesc criteriul obiectiv, în timp ce altele da.

(16)

Volumele neutilizate ale contingentelor prevăzute în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/894 ale țărilor care, ca urmare a acestei adaptări, și-ar pierde contingentele specifice de țară dintr-o categorie de produse au fost alocate contingentelor tarifare reziduale în categoriile de produse relevante.

3.3.   Cerere de efectuare a unei analize pe baza datelor UE-27

(17)

Unele părți interesate au susținut că, în cazul în care Uniunea își adaptează măsurile, ea trebuie să reevalueze dacă toate cerințele de instituire a măsurilor de salvgardare continuă să fie îndeplinite în cadrul unui scenariu UE27. O parte interesată a remarcat, în special, că o astfel de abordare ar determina Uniunea să determine că, pentru mai multe categorii de produse, nu ar fi existat o creștere a importurilor și, prin urmare, acestea ar trebui excluse din sfera de aplicare a măsurilor.

(18)

În această privință, Comisia a observat că trebuie îndeplinite condițiile pentru impunerea unei măsuri de salvgardare atunci când o măsură de salvgardare se impune pentru prima dată. În cazul acestei măsuri, condițiile au fost îndeplinite, astfel cum se explică în detaliu în Regulamentul privind măsurile de salvgardare definitive.

(19)

Comisia nu este de acord cu opiniile exprimate de unele părți interesate potrivit cărora, într-o situație precum cea de față, este necesară efectuarea unei reevaluări complete. De fapt, astfel cum se explică în avizul din 30 octombrie, prezenta procedură se limitează la adaptarea volumelor contingentelor tarifare la modificarea domeniului de aplicare al teritoriului în care se aplică măsura de salvgardare a Uniunii. În această privință, Comisia insistă asupra faptului că această procedură nu constituie în niciun caz o revizuire completă a măsurilor și, prin urmare, nu are nicio obligație legală de a efectua analiza solicitată de unele părți interesate.

3.4.   Categoria de produse 18 – palplanșe

(20)

Unele părți interesate au contestat propunerea Comisiei de a acorda Regatului Unit un contingent tarifar specific de țară pentru această categorie de produse, pe motiv că se presupune că nu există o producție a acestei categorii de produse în Regatul Unit. Prin urmare, volumele alocate Regatului Unit nu ar fi utilizate. Aceste societăți au susținut, de asemenea, că reducerea volumelor contingentelor tarifare care rezultă din adaptare nu a avut nicio justificare și că Comisia ar trebui să mențină același nivel de contingente tarifare ca cel prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/894.

(21)

În această privință, Comisia a explicat în avizul său din 30 octombrie metodologia și motivele care stau la baza adaptării, precum și implicațiile pe care le-ar putea avea aceasta. În cazul în care există o reducere a volumelor globale ale contingentelor tarifare în această categorie, aceasta se datorează faptului că importurile în Regatul Unit în cursul perioadei de referință au fost deduse din volumul contingentului tarifar. În plus, în avizul său din 30 octombrie, Comisia a explicat modul în care a stabilit nivelul importurilor din Regatul Unit în UE-27 în cursul perioadei de referință. Afirmația cu privire la absența producției în Regatul Unit nu a fost justificată în mod corespunzător și nu corespunde statisticilor utilizate de Comisie. Nicio parte interesată nu a furnizat date care să indice dacă importurile în Regatul Unit au fost consumate, supuse unei prelucrări ulterioare sau vândute ulterior în Uniune. În orice caz, volumul alocat Regatului Unit nu a putut fi transferat către alte origini, deoarece acest lucru ar fi crescut în mod artificial volumul contingentelor tarifare. Prin urmare, această afirmație este irelevantă pentru utilizatori. Comisia a respins, de asemenea, afirmația de a menține volumele actuale ale contingentelor tarifare, deoarece aceasta ar ignora reducerea domeniului geografic al teritoriului vizat de măsura de salvgardare și ar conduce, de asemenea, la o creștere artificială a volumului contingentelor tarifare. În consecință, Comisia respinge aceste argumente.

3.5.   Categoria de produse 9 – produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece

(22)

Unele părți interesate au remarcat că, din cauza propunerii Comisiei, Vietnamul și-ar pierde contingentul tarifar specific de țară din această categorie de produse. Aceste părți au avertizat Comisia că aceste volume, care vor aparține, în consecință, secțiunii „alte țări” din contingentul tarifar, ar fi utilizate rapid, în special pentru o anumită origine. În consecință, părțile respective au solicitat Comisiei să limiteze volumele pe care orice țară le-ar putea utiliza în cadrul contingentului tarifar rezidual din această categorie.

(23)

Comisia a observat că cererea de limitare a accesului la țările exportatoare existente în cadrul contingentului tarifar rezidual (9) nu intră în domeniul de aplicare al acestui exercițiu de adaptare, deoarece ar însemna modificarea funcționării măsurilor. În orice caz, Comisia a reamintit că aceeași afirmație a fost formulată în cadrul procedurilor anterioare și a fost respinsă. Prin urmare, Comisia nu abordează în continuare temeinicia acestei afirmații.

3.6.   Actualizarea listei țărilor în curs de dezvoltare care fac obiectul măsurilor

(24)

Lista categoriilor de produse originare din țările în curs de dezvoltare cărora li se aplică măsurile definitive trebuie actualizată pentru a reflecta adaptarea teritorială. Comisia și-a bazat calculul pe datele actualizate din setul de date privind importurile pentru anul 2019 [adică aceeași perioadă utilizată în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/894, dar excluzând importurile în Regatul Unit].

(25)

În ceea ce privește categoriile de produse 4A și 4B, Comisia a descris la punctul 4 alineatul (3) din avizul din 30 octombrie abordarea sa provizorie cu privire la tratamentul importurilor din Regatul Unit în scopul calculării contingentelor tarifare respective. În urma evaluării observațiilor primite și a consultărilor cu țările terțe cu privire la această abordare, Comisia a decis să aplice aceeași metodologie în scopul actualizării listei țărilor în curs de dezvoltare care fac obiectul măsurilor din anexa II la prezentul regulament. În absența oricăror alte informații fiabile sau propuneri alternative documentate din partea părților interesate, Comisia a presupus că importurile din Regatul Unit în anul 2019 ar trebui să fie distribuite în mod egal între cele două categorii de produse.

(26)

Volumele contigentelor tarifare specifice de țară alocate țărilor în curs de dezvoltare care vor fi excluse de la măsura de salvgardare menționată în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 după intrarea în vigoare a prezentului regulament au fost alocate contingentelor tarifare reziduale din categoriile de produse relevante.

(27)

Modificările aduse listei țărilor în curs de dezvoltare care fac obiectul măsurilor sunt următoarele:

China devine obiectul măsurilor din categoria de produse 22;

Turcia este exclusă de la măsurile din categoria de produse 25A;

Emiratele Arabe Unite sunt excluse de la măsurile din categoriile de produse 21 și 26.

(28)

Nicio parte interesată nu a formulat observații cu privire la această adaptare.

(29)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru măsuri de salvgardare instituit în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/478 și, respectiv, al articolului 22 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/755,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 se modifică după cum urmează:

anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament;

anexa III.2 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 83, 27.3.2015, p. 16.

(2)  JO L 123, 19.5.2015, p. 33.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice (JO L 31, 1.2.2019, p. 27).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1590 al Comisiei din 26 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice (JO L 248, 27.9.2019, p. 28).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/894 al Comisiei din 29 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice (JO L 206, 30.6.2020, p. 27).

(6)  Decizia (UE) 2020/135 a Consiliului din 30 ianuarie 2020 referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 29, 31.1.2020, p. 1).

(7)  Aviz privind adaptarea nivelului contingentelor tarifare prevăzute în cadrul măsurilor de salvgardare pentru anumite produse siderurgice în urma ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2021 (2020/C 366/12) (JO C 366, 30.10.2020, p. 36).

(8)  În acest caz particular, pragul se referă la cota de 5 % a importurilor din perioada de referință dintr-o anumită categorie de produse pentru a se califica pentru un contingent tarifar specific de țară.

(9)  Țările exportatoare existente în cadrul contingentului tarifar rezidual sunt cele care nu beneficiază de un contingent tarifar specific de țară pentru o anumită categorie de produse.


IV.1   – Volumele contingentelor tarifare

Numărul produsului

Categoria de produse

Codurile NC

Alocare pe țări (în cazul în care este aplicabil)

De la 1.1.2021 la 31.3.2021

De la 1.4.2021 la 30.6.2021

Nivelul taxei suplimentare

Numere de ordine

Volumul contingentului tarifar (tone nete)

1

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Federația Rusă

395 909,00

400 307,98

25 %

09.8966

Turcia

313 791,59

317 278,16

25 %

09.8967

India

161 191,83

162 982,85

25 %

09.8968

Coreea (Republica)

129 042,60

130 476,40

25 %

09.8969

Regatul Unit

114 460,48

115 732,26

25 %

09.8976

Serbia

113 624,87

114 887,37

25 %

09.8970

Alte țări

969 690,07

980 464,41

25 %

 (1)

2

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

India

143 355,40

144 948,24

25 %

09.8801

Coreea (Republica)

83 143,26

84 067,08

25 %

09.8802

Regatul Unit

76 842,60

77 696,41

25 %

09.8977

Ucraina

63 833,81

64 543,07

25 %

09.8803

Brazilia

40 842,75

41 296,56

25 %

09.8804

Serbia

36 193,20

36 595,35

25 %

09.8805

Alte țări

252 391,11

255 195,45

25 %

 (2)

3.A

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Federația Rusă

333,03

336,73

25 %

09.8808

Regatul Unit

285,37

288,54

25 %

09.8978

Iran (Republica Islamică)

145,80

147,42

25 %

09.8809

Coreea (Republica)

118,68

119,99

25 %

09.8806

Alte țări

719,47

727,46

25 %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Federația Rusă

33 685,76

34 060,05

25 %

09.8811

Coreea (Republica)

20 132,89

20 356,59

25 %

09.8812

China

15 498,07

15 670,27

25 %

09.8813

Taiwan

11 627,43

11 756,62

25 %

09.8814

Alte țări

6 024,76

6 091,70

25 %

 (4)

4.A

Foi cu învelișuri metalice

Coduri TARIC:

7210410020 , 7210490020 ,

7210610020 , 7210690020 ,

7212300020 , 7212506120 ,

7212506920 , 7225920020 ,

7225990011 , 7225990022 ,

7225990045 , 7225990091 ,

7225990092 , 7226993010 ,

7226997011 , 7226997091 ,

7226997094

Coreea (Republica)

32 981,94

33 348,41

25 %

09.8816

India

47 144,92

47 668,75

25 %

09.8817

Regatul Unit

31 075,99

31 421,28

25 %

09.8979

Alte țări

417 545,50

422 184,90

25 %

 (5)

4.B

Coduri NC:

7210 20 00 , 7210 30 00 ,

7210 90 80 , 7212 20 00 ,

7212 50 20 , 7212 50 30 ,

7212 50 40 , 7212 50 90 ,

7225 91 00 , 7226 99 10

Coduri TARIC:

7210410030 , 7210410080 ,

7210490030 , 7210490080 , 7210610030 , 7210610080 , 7210690030 , 7210690080 , 7212300030 , 7212300080 , 7212506130 , 7212506180 , 7212506930 , 7212506980 , 7225920030 , 7225920080 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990093 , 7225990095 , 7226993030 , 7226993090 , 7226997013 , 7226997019 , 7226997093 , 7226997096

China

112 702,10

113 954,34

25 %

09.8821

Coreea (Republica)

146 267,74

147 892,93

25 %

09.8822

India

67 313,85

68 061,78

25 %

09.8823

Regatul Unit

31 075,99

31 421,28

25 %

09.8980

Alte țări

94 312,94

95 360,86

25 %

 (6)

5

Foi cu acoperire organică

7210 70 80 , 7212 40 80

India

69 079,96

69 847,51

25 %

09.8826

Coreea (Republica)

62 432,08

63 125,77

25 %

09.8827

Regatul Unit

30 651,88

30 992,45

25 %

09.8981

Taiwan

20 009,20

20 231,52

25 %

09.8828

Turcia

13 814,36

13 967,85

25 %

09.8829

Alte țări

37 843,96

38 264,44

25 %

 (7)

6

Produse de oțelărie

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

China

97 495,49

98 578,77

25 %

09.8831

Regatul Unit

35 561,84

35 956,97

25 %

09.8982

Serbia

19 570,13

19 787,58

25 %

09.8832

Coreea (Republica)

14 156,15

14 313,44

25 %

09.8833

Taiwan

11 769,81

11 900,58

25 %

09.8834

Alte țări

32 623,10

32 985,58

25 %

 (8)

7

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ucraina

209 860,26

212 192,04

25 %

09.8836

Coreea (Republica)

85 938,89

86 893,77

25 %

09.8837

Federația Rusă

72 574,83

73 381,22

25 %

09.8838

India

47 696,17

48 226,13

25 %

09.8839

Regatul Unit

47 679,95

48 209,72

25 %

09.8983

Alte țări

289 237,24

292 450,99

25 %

 (9)

8

Foi și benzi de oțel inoxidabil laminate la cald

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Alte țări

90 629,91

91 636,90

25 %

 (10)

9

Foi și benzi de oțel inoxidabil laminate la rece

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Coreea (Republica)

43 629,00

44 113,77

25 %

09.8846

Taiwan

40 458,63

40 908,18

25 %

09.8847

India

27 041,19

27 341,65

25 %

09.8848

Statele Unite ale Americii

22 000,76

22 245,21

25 %

09.8849

Turcia

18 307,38

18 510,79

25 %

09.8850

Malaysia

11 598,54

11 727,41

25 %

09.8851

Alte țări

46 526,20

47 043,16

25 %

 (11)

10

Plăci de tablă quarto inoxidabilă, laminate la cald

7219 21 10 , 7219 21 90

China

4 320,80

4 368,81

25 %

09.8856

India

1 832,92

1 853,28

25 %

09.8857

Regatul Unit

756,12

764,53

25 %

09.8984

Taiwan

698,09

705,84

25 %

09.8858

Alte țări

915,93

926,11

25 %

 (12)

12

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțel nealiat sau din alte aliaje

7214 30 00 , 7214 91 10 ,

7214 91 90 , 7214 99 31 ,

7214 99 39 , 7214 99 50 ,

7214 99 71 , 7214 99 79 ,

7214 99 95 , 7215 90 00 ,

7216 10 00 , 7216 21 00 ,

7216 22 00 , 7216 40 10 ,

7216 40 90 , 7216 50 10 ,

7216 50 91 , 7216 50 99 ,

7216 99 00 , 7228 10 20 ,

7228 20 10 , 7228 20 91 ,

7228 30 20 , 7228 30 41 ,

7228 30 49 , 7228 30 61 ,

7228 30 69 , 7228 30 70 ,

7228 30 89 , 7228 60 20 ,

7228 60 80 , 7228 70 10 ,

7228 70 90 , 7228 80 00

China

103 601,87

104 753,01

25 %

09.8861

Regatul Unit

86 672,43

87 635,46

25 %

09.8985

Turcia

62 288,24

62 980,33

25 %

09.8862

Federația Rusă

57 825,56

58 468,06

25 %

09.8863

Elveția

46 358,90

46 874,00

25 %

09.8864

Belarus

37 104,08

37 516,35

25 %

09.8865

Alte țări

47 142,12

47 665,92

25 %

 (13)

13

Vergele de armătură

7214 20 00 , 7214 99 10

Turcia

58 826,75

59 480,38

25 %

09.8866

Federația Rusă

56 951,11

57 583,90

25 %

09.8867

Ucraina

28 798,84

29 118,83

25 %

09.8868

Bosnia și Herțegovina

25 219,87

25 500,09

25 %

09.8869

Republica Moldova

18 125,11

18 326,50

25 %

09.8870

Alte țări

109 637,11

110 855,30

25 %

 (14)

14

Bare și profiluri ușoare din oțel inoxidabil

7222 11 11 , 7222 11 19 ,

7222 11 81 , 7222 11 89 ,

7222 19 10 , 7222 19 90 ,

7222 20 11 , 7222 20 19 ,

7222 20 21 , 7222 20 29 ,

7222 20 31 , 7222 20 39 ,

7222 20 81 , 7222 20 89 ,

7222 30 51 , 7222 30 91 ,

7222 30 97 , 7222 40 10 ,

7222 40 50 , 7222 40 90

India

27 892,96

28 202,88

25 %

09.8871

Regatul Unit

4 076,21

4 121,51

25 %

09.8986

Elveția

4 012,28

4 056,86

25 %

09.8872

Ucraina

3 098,90

3 133,33

25 %

09.8873

Alte țări

4 521,80

4 572,05

25 %

 (15)

15

Sârmă laminată din oțel inoxidabil

7221 00 10 , 7221 00 90

India

6 487,41

6 559,49

25 %

09.8876

Taiwan

4 182,82

4 229,30

25 %

09.8877

Regatul Unit

3 360,43

3 397,77

25 %

09.8987

Coreea (Republica)

2 088,34

2 111,54

25 %

09.8878

China

1 414,37

1 430,08

25 %

09.8879

Japonia

1 403,63

1 419,23

25 %

09.8880

Alte țări

698,10

705,85

25 %

 (16)

16

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 10 00 , 7213 20 00 ,

7213 91 10 , 7213 91 20 ,

7213 91 41 , 7213 91 49 ,

7213 91 70 , 7213 91 90 ,

7213 99 10 , 7213 99 90 ,

7227 10 00 , 7227 20 00 ,

7227 90 10 , 7227 90 50 ,

7227 90 95

Regatul Unit

133 112,45

134 591,48

25 %

09.8988

Ucraina

93 132,26

94 167,07

25 %

09.8881

Elveția

90 980,58

91 991,47

25 %

09.8882

Federația Rusă

78 745,32

79 620,26

25 %

09.8883

Turcia

76 362,96

77 211,44

25 %

09.8884

Belarus

62 438,46

63 132,22

25 %

09.8885

Republica Moldova

46 799,56

47 319,56

25 %

09.8886

Alte țări

77 881,71

78 747,06

25 %

 (17)

17

Profiluri din fier sau din oțeluri nealiate

7216 31 10 , 7216 31 90 ,

7216 32 11 , 7216 32 19 ,

7216 32 91 , 7216 32 99 ,

7216 33 10 , 7216 33 90

Ucraina

27 500,57

27 806,14

25 %

09.8891

Regatul Unit

23 890,85

24 156,31

25 %

09.8989

Turcia

19 883,09

20 104,02

25 %

09.8892

Coreea (Republica)

4 633,85

4 685,34

25 %

09.8893

Alte țări

10 905,03

11 026,20

25 %

 (18)

18

Palplanșe

7301 10 00

China

6 151,98

6 220,33

25 %

09.8901

Emiratele Arabe Unite

3 044,65

3 078,48

25 %

09.8902

Regatul Unit

789,54

798,32

25 %

09.8990

Alte țări

224,06

226,55

25 %

 (19)

19

Material feroviar

7302 10 22 , 7302 10 28 ,

7302 10 40 , 7302 10 50 ,

7302 40 00

Regatul Unit

3 788,71

3 830,80

25 %

09.8991

Federația Rusă

1 375,95

1 391,24

25 %

09.8906

Turcia

1 117,60

1 130,02

25 %

09.8908

China

989,92

1 000,92

25 %

09.8907

Alte țări

1 024,65

1 036,04

25 %

 (20)

20

Țevi de gaz

7306 30 41 , 7306 30 49 ,

7306 30 72 , 7306 30 77

Turcia

43 450,18

43 932,96

25 %

09.8911

India

16 721,00

16 906,78

25 %

09.8912

Macedonia de Nord

6 175,81

6 244,43

25 %

09.8913

Regatul Unit

5 874,82

5 940,09

25 %

09.8992

Alte țări

12 635,26

12 775,65

25 %

 (21)

21

Secțiuni tubulare

7306 61 10 , 7306 61 92 ,

7306 61 99

Turcia

66 577,91

67 317,67

25 %

09.8916

Regatul Unit

40 001,61

40 446,07

25 %

09.8993

Federația Rusă

22 664,34

22 916,17

25 %

09.8917

Macedonia de Nord

21 621,70

21 861,94

25 %

09.8918

Ucraina

16 174,57

16 354,29

25 %

09.8919

Elveția

13 600,58

13 751,70

25 %

09.8920

Belarus

13 392,20

13 541,00

25 %

09.8921

Alte țări

15 230,42

15 399,64

25 %

 (22)

22

Tuburi și țevi laminate din oțel inoxidabil

7304 11 00 , 7304 22 00 ,

7304 24 00 , 7304 41 00 ,

7304 49 10 , 7304 49 93 ,

7304 49 95 , 7304 49 99

India

5 168,74

5 226,17

25 %

09.8926

Ucraina

3 236,47

3 272,43

25 %

09.8927

Regatul Unit

1 642,83

1 661,08

25 %

09.8994

Coreea (Republica)

1 017,41

1 028,71

25 %

09.8928

Japonia

946,14

956,65

25 %

09.8929

China

811,77

820,79

25 %

09.8931

Alte țări

2 360,85

2 387,08

25 %

 (23)

24

Alte tuburi fără sudură

7304 19 10 , 7304 19 30 ,

7304 19 90 , 7304 23 00 ,

7304 29 10 , 7304 29 30 ,

7304 29 90 , 7304 31 20 ,

7304 31 80 , 7304 39 10 ,

7304 39 52 , 7304 39 58 ,

7304 39 92 , 7304 39 93 ,

7304 39 98 , 7304 51 81 ,

7304 51 89 , 7304 59 10 ,

7304 59 92 , 7304 59 93 ,

7304 59 99 , 7304 90 00

China

30 152,17

30 487,19

25 %

09.8936

Ucraina

23 541,21

23 802,78

25 %

09.8937

Belarus

12 595,36

12 735,31

25 %

09.8938

Regatul Unit

9 557,38

9 663,58

25 %

09.8995

Statele Unite ale Americii

6 714,21

6 788,82

25 %

09.8940

Alte țări

35 461,44

35 855,45

25 %

 (24)

25.A

Tuburi mari sudate

7305 11 00 , 7305 12 00

Alte țări

106 330,19

107 511,63

25 %

 (25)

25.B

Tuburi mari sudate

7305 19 00 , 7305 20 00 ,

7305 31 00 , 7305 39 00 ,

7305 90 00

Turcia

9 347,69

9 451,55

25 %

09.8971

China

6 323,27

6 393,53

25 %

09.8972

Federația Rusă

6 278,07

6 347,83

25 %

09.8973

Regatul Unit

4 248,97

4 296,18

25 %

09.8996

Coreea (Republica)

2 488,39

2 516,04

25 %

09.8974

Alte țări

5 771,54

5 835,67

25 %

 (26)

26

Alte țevi sudate

7306 11 10 , 7306 11 90 ,

7306 19 10 , 7306 19 90 ,

7306 21 00 , 7306 29 00 ,

7306 30 11 , 7306 30 19 ,

7306 30 80 , 7306 40 20 ,

7306 40 80 , 7306 50 20 ,

7306 50 80 , 7306 69 10 ,

7306 69 90 , 7306 90 00

Elveția

40 668,04

41 119,90

25 %

09.8946

Turcia

31 126,18

31 472,03

25 %

09.8947

Regatul Unit

9 655,60

9 762,88

25 %

09.8997

Taiwan

7 510,15

7 593,59

25 %

09.8950

China

6 540,69

6 613,37

25 %

09.8949

Federația Rusă

6 402,83

6 473,97

25 %

09.8952

Alte țări

20 849,11

21 080,77

25 %

 (27)

27

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7215 10 00 , 7215 50 11 ,

7215 50 19 , 7215 50 80 ,

7228 10 90 , 7228 20 99 ,

7228 50 20 , 7228 50 40 ,

7228 50 61 , 7228 50 69 ,

7228 50 80

Federația Rusă

74 594,12

75 422,94

25 %

09.8956

Elveția

17 399,98

17 593,32

25 %

09.8957

Regatul Unit

13 012,46

13 157,05

25 %

09.8998

China

12 561,01

12 700,58

25 %

09.8958

Ucraina

10 233,14

10 346,84

25 %

09.8959

Alte țări

9 702,37

9 810,18

25 %

 (28)

28

Sârme din oțeluri nealiate

7217 10 10 , 7217 10 31 ,

7217 10 39 , 7217 10 50 ,

7217 10 90 , 7217 20 10 ,

7217 20 30 , 7217 20 50 ,

7217 20 90 , 7217 30 41 ,

7217 30 49 , 7217 30 50 ,

7217 30 90 , 7217 90 20 ,

7217 90 50 , 7217 90 90

Belarus

56 580,19

57 208,86

25 %

09.8961

China

39 836,99

40 279,62

25 %

09.8962

Federația Rusă

26 657,35

26 953,54

25 %

09.8963

Turcia

21 490,10

21 728,87

25 %

09.8964

Ucraina

17 144,99

17 335,49

25 %

09.8965

Alte țări

29 751,08

30 081,65

25 %

 (29)

 

Volumele contingentelor tarifare globale per trimestru

Numărul produsului

De la 1.1.2021 la 31.3.2021

De la 1.4.2021 la 30.6.2021

Volumul contingentului tarifar (tone nete)

1

Alte țări

969 690,07

980 464,41

2

Alte țări

252 391,11

255 195,45

3A

Alte țări

719,47

727,46

3B

Alte țări

6 024,76

6 091,70

4A

Alte țări

417 545,50

422 184,90

4B

Alte țări

94 312,94

95 360,86

5

Alte țări

37 843,96

38 264,44

6

Alte țări

32 623,10

32 985,58

7

Alte țări

289 237,24

292 450,99

8

Alte țări

90 629,91

91 636,90

9

Alte țări

46 526,20

47 043,16

10

Alte țări

915,93

926,11

12

Alte țări

47 142,12

47 665,92

13

Alte țări

109 637,11

110 855,30

14

Alte țări

4 521,80

4 572,05

15

Alte țări

698,10

705,85

16

Alte țări

77 881,71

78 747,06

17

Alte țări

10 905,03

11 026,20

18

Alte țări

224,06

226,55

19

Alte țări

1 024,65

1 036,04

20

Alte țări

12 635,26

12 775,65

21

Alte țări

15 230,42

15 399,64

22

Alte țări

2 360,85

2 387,08

24

Alte țări

35 461,44

35 855,45

25A

Alte țări

106 330,19

107 511,63

25B

Alte țări

5 771,54

5 835,67

26

Alte țări

20 849,11

21 080,77

27

Alte țări

9 702,37

9 810,18

28

Alte țări

29 751,08

30 081,65

IV.3   – Volumul maxim al contingentelor reziduale accesibile între 1.4.2021 și 30.6.2021 pentru țările cu contingent specific de țară

Categoria de produse

Contingent nou alocat de la 1.4.2021 la 30.6.2021, în tone

1

Regim special

2

255 195,45

3.A

727,46

3.B

6 091,70

4.A

422 184,90

4.B

Regim special

5

Fără acces la contingentul rezidual în T4

6

32 985,58

7

292 450,99

8

Nu se aplică

9

47 043,16

10

277,83

12

28 599,55

13

28 822,38

14

2 514,63

15

522,33

16

Fără acces la contingentul rezidual în T4

17

11 026,20

18

226,55

19

1 036,04

20

Fără acces la contingentul rezidual în T4

21

3 233,93

22

1 933,53

24

35 855,45

25.A

Nu se aplică

25.B

5 835,67

26

21 080,77

27

Fără acces la contingentul rezidual în T4

28

21 357,97

””


(1)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8601

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8602

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Rusia*: 09.8571, pentru Turcia*: 09.8572, pentru India*: 09.8573, pentru Coreea (Republica)*: 09.8574, pentru Serbia*: 09.8575 și pentru Regatul Unit*: 09.8599

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(2)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8603

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8604

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru India*, Coreea (Republica)*, Ucraina*, Brazilia*, Serbia* și Regatul Unit*: 09.8567

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(3)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8605

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8606

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Coreea (Republica)*, Rusia*, Iran (Republica Islamică)* și Regatul Unit*: 09.8568

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(4)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8607

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8608

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Rusia*, Coreea (Republica)*, China* și Taiwan*: 09.8569

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(5)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8609

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8610

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru India*, Coreea (Republica)* și Regatul Unit*: 09.8570

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(6)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8611

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8612

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru China*: 09.8581, pentru Coreea (Republica)*: 09.8582, pentru India*: 09.8583, pentru Regatul Unit*: 09.8584

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(7)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8613

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8614

(8)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8615

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8616

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru China*, Coreea (Republica)*, Taiwan*, Serbia* și Regatul Unit*: 09.8576

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(9)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8617

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8618

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Ucraina*, Coreea (Republica)*, Rusia*, India* și Regatul Unit*: 09.8577

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(10)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8619

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8620

(11)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8621

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8622

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Coreea (Republica)*, Taiwan*, India*, Statele Unite ale Americii*, Turcia* și Malaysia*: 09.8578

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(12)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8623

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8624

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru China*, India*, Taiwan* și Regatul Unit*: 09.8591

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(13)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8625

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8626

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru China*, Turcia*, Rusia*, Elveția*, Belarus* și Regatul Unit*: 09.8592

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(14)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8627

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8628

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Turcia*, Rusia*, Ucraina*, Bosnia și Herțegovina* și Moldova*: 09.8593

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(15)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8629

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8630

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru India*, Elveția*, Ucraina* și Regatul Unit*: 09.8594

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(16)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8631

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8632

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru India*, Taiwan*, Coreea (Republica)*, China*, Japonia* și Regatul Unit*: 09.8595

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(17)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8633

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8634

(18)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8635

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8636

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Turcia*, Ucraina*, Coreea (Republica)* și Regatul Unit*: 09.8579

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(19)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8637

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8638

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru China*, Emiratele Arabe Unite* și Regatul Unit*: 09.8580

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(20)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8639

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8640

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Rusia*, China*, Turcia* și Regatul Unit*: 09.8585

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(21)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8641

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8642

(22)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8643

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8644

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Turcia*, Rusia*, Ucraina*, Macedonia de Nord*, Elveția*, Belarus* și Regatul Unit*: 09.8596

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(23)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8645

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8646

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru India*, Ucraina*, Coreea (Republica)*, Japonia*, China* și Regatul Unit*: 09.8597

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(24)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8647

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8648

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru China*, Ucraina*, Belarus*, Statele Unite ale Americii* și Regatul Unit*: 09.8586

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(25)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8657

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8658

(26)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8659

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8660

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Turcia*, China*, Rusia*, Coreea (Republica)* și Regatul Unit*: 09.8587

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(27)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8651

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8652

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Elveția*, Turcia*, Taiwan*, China*, Rusia* și Regatul Unit*: 09.8588

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

(28)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8653

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8654

(29)  De la 1.1.2021 la 31.3.2021: 09.8655

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: 09.8656

De la 1.4.2021 la 30.6.2021: pentru Turcia*, Rusia*, Ucraina*, China* și Belarus*: 09.8598

*În cazul epuizării contingentelor lor specifice în conformitate cu articolul 1.5

 

CBAM