Reexaminarea măsurilor de salvgardare aplicabile importurilor de anumite produse siderurgice

14/02/2020

La 31 ianuarie 2019, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a instituit măsuri de salvgardare definitive pentru anumite produse siderurgice („regulamentul privind măsurile de salvgardare definitive”) (1).

Conform considerentului 161 din regulamentul privind măsurile de salvgardare definitive, Comisia poate fi nevoită, pe baza considerațiilor privind interesul Uniunii, să reexamineze anumite elemente ale măsurilor de salvgardare pentru a ține seama de evoluțiile recente sau de modificarea circumstanțelor. De asemenea, o astfel de reexaminare trebuie să fie efectuată în mod regulat și cel puțin la sfârșitul fiecărui an în care sunt aplicate măsurile.

În conformitate cu această considerație, la 17 mai 2019, Comisia a deschis o primă anchetă de reexaminare a măsurilor de salvgardare (2). Reexaminarea s-a încheiat la 26 septembrie 2019 (3).

Pentru a ține seama de eventualele evoluții și circumstanțe modificate înainte de sfârșitul celui de al doilea an în care sunt aplicate măsurile, Comisia a decis să deschidă o a doua reexaminare a măsurilor de salvgardare.

1   Produsul care face obiectul reexaminării

Produsul care face obiectul reexaminării constă în anumite produse siderurgice care sunt enumerate în anexa la prezentul aviz.

2   Domeniul de aplicare al reexaminării

Comisia intenționează să desfășoare această reexaminare pe baza structurii următoare utilizate în cadrul reexaminării anterioare:

A.

Nivelul și alocarea contingentului tarifar pentru o serie de categorii de produse specifice.

Comisia va examina utilizarea contingentului tarifar de la intrarea în vigoare a ultimelor modificări rezultate din prima reexaminare și observațiile formulate de părți în această privință. Pe această bază, Comisia va stabili dacă se justifică o eventuală ajustare ca urmare a modificării circumstanțelor.

B.

Eliminarea fluxurilor comerciale tradiționale

Ca urmare a ultimei sale reexaminări, Comisia a efectuat ajustări pentru a menține fluxurile comerciale tradiționale. Comisia intenționează să analizeze dacă ajustările respective funcționează în mod adecvat sau dacă ele trebuie să fie perfecționate.

C.

Posibile efecte negative asupra realizării obiectivelor de integrare urmărite cu partenerii comerciali preferențiali

Comisia va investiga dacă aplicarea măsurilor de salvgardare în vigoare referitoare la produsele siderurgice a cauzat riscuri substanțiale pentru stabilizarea sau dezvoltarea economică a anumitor parteneri comerciali preferențiali într-o măsură care ar fi în detrimentul obiectivelor de integrare ale acordurilor acestora cu UE.

D.

Actualizarea listei țărilor în curs de dezvoltare membre ale OMC care sunt excluse din domeniul de aplicare al măsurilor pe baza celui mai recent nivel al importurilor

În temeiul Regulamentului (UE) 2015/478 (4), măsurile de salvgardare nu trebuie aplicate importurilor originare dintr-o țară în curs de dezvoltare membră a OMC, atât timp cât cota sa din totalul importurilor de produs care face obiectul măsurilor nu depășește 3 %, cu condiția ca țările în curs de dezvoltare respective să efectueze, în mod colectiv, maximum 9 % din totalul importurilor în Uniune de produs în cauză. În conformitate cu considerentul 192 din regulamentul privind măsurile de salvgardare definitive, Comisia trebuie să reexamineze dacă importurile de la un membru OMC în curs de dezvoltare depășesc pragul de 3 % și dacă acestea ar trebui, eventual, să fie incluse în domeniul de aplicare al măsurilor de salvgardare. Comisia intenționează să efectueze o astfel de reexaminare și, dacă este necesar, să actualizeze lista țărilor în curs de dezvoltare membre ale OMC care trebuie să fie incluse sau excluse din domeniul de aplicare al măsurilor.

E.

Alte modificări ale circumstanțelor care ar putea necesita o ajustare a nivelului de alocare a contingentului tarifar

Părțile interesate sunt, de asemenea, invitate să semnaleze orice alte probleme care nu se încadrează la punctele A-D de mai sus în măsura în care acestea se referă la schimbări de durată ale circumstanțelor față de situația existentă la momentul anchetei inițiale – ale căror efecte ar putea necesita o reexaminare și ar justifica, printre altele, o ajustare a nivelului sau alocării contingentului tarifar la anumite categorii de produse. Părțile interesate care doresc să semnaleze alte probleme sunt invitate să transmită suficiente elemente de probă în sprijinul afirmațiilor lor, precum și propuneri specifice privind modul de abordare a oricărei evoluții care afectează o categorie de produse.

3   Procedura

În lumina celor de mai sus, Comisia deschide o reexaminare a măsurilor de salvgardare existente privind oțelul, limitată la domeniul de aplicare a problemelor menționate mai sus.

3.1   Observații scrise

Pentru a obține toate informațiile relevante considerate necesare pentru anchetă, părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze Comisiei elemente de probă în sprijinul acestora. Aceste informații, precum și elementele de probă justificative, trebuie să parvină Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Părțile interesate care prezintă observații trebuie să își structureze clar observațiile și să precizeze în corespondența lor (i) care dintre problemele legate de reexaminare menționate mai sus și (ii) ce categorii de produse sunt vizate de observațiile lor.

3.2   Posibilitatea de a prezenta observații cu privire la informațiile transmise de alte părți

Pentru a se garanta drepturile la apărare, părțile interesate trebuie să aibă posibilitatea de a prezenta observații cu privire la informațiile transmise de alte părți interesate. Atunci când prezintă astfel de observații, părțile interesate se pot referi numai la problemele semnalate în contribuțiile celorlalte părți interesate și nu pot semnala probleme noi.

Astfel de observații trebuie să parvină Comisiei în termen de 7 zile de la momentul în care observațiile menționate la punctul 3.1 pot fi consultate de către părțile interesate. De asemenea, Comisia poate emite, într-o etapă ulterioară a procedurii, instrucțiuni specifice privind structura obiecțiilor. Într-un astfel de caz, Comisia ar informa în consecință, prin Tron, părțile interesate prin intermediul unei note la dosar.

Accesul la dosarul care poate fi consultat de către părțile interesate se face prin intermediul Tron.tdi la următoarea adresă: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe pagina respectivă pentru a obține accesul.

Calendarul stabilit nu aduce atingere dreptului Comisiei de a solicita informații suplimentare de la părțile interesate, în cazuri justificate în mod corespunzător.

Având în vedere necesitatea de a finaliza reexaminarea într-un interval de timp scurt – a se vedea secțiunea 6 de mai jos – și faptul că părțile interesate vor avea posibilitatea de a prezenta observații cu privire la observațiile transmise de alte părți, ceea ce le va asigura oportunități suficiente pentru a-și apăra interesele, Comisia nu va organiza audieri în cadrul prezentei anchete, cu excepția cazului în care este necesar din pricina unor circumstanțe excepționale.

3.3   Transmiterea informațiilor și prelungirea termenelor specificate în prezentul aviz

Ca regulă generală, părțile interesate pot să transmită informații doar în termenele specificate în prezentul aviz. Orice prelungire a termenelor prevăzute în prezentul aviz poate fi solicitată doar în circumstanțe excepționale și va fi acordată doar dacă este justificată în mod corespunzător. Prelungirea excepțională și justificată în mod corespunzător a termenului de depunere va fi, în mod normal, limitată la 3 zile suplimentare.

3.4   Instrucțiuni privind prezentarea observațiilor scrise și trimiterea chestionarelor completate și a corespondenței

Informațiile transmise Comisiei în scopul desfășurării procedurilor de apărare comercială trebuie să nu facă obiectul unor drepturi de autor. Înainte de prezentarea către Comisie a unor informații și/sau a unor date care sunt protejate de drepturi de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite o autorizare specifică din partea deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei: (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta anchetă, într-o formă care să le permită să-și exercite dreptul la apărare.

Toate observațiile scrise transmise de părțile interesate pentru care se solicită un tratament confidențial trebuie să poarte mențiunea „Limited” (5) (acces limitat). Părțile care transmit informații pe parcursul prezentei anchete sunt invitate să ofere motive pentru solicitarea unui tratament confidențial.

Părțile interesate care transmit informații cu mențiunea „Limited” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial ale acestora, în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/478 (6) și al articolului 5 din Regulamentul (UE) 2015/755 (7), care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” („versiune destinată consultării de către părțile interesate”). Aceste rezumate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a conținutului informațiilor transmise cu titlu confidențial și trebuie să parvină Comisiei în același timp cu versiunea care poartă mențiunea „Limited”.

Dacă o parte care furnizează informații confidențiale nu prezintă motive întemeiate pentru solicitarea tratamentului confidențial sau nu pune la dispoziție un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, Comisia poate să nu ia în considerare respectivele informații, cu excepția cazului în care se poate demonstra în mod convingător, utilizând surse adecvate, că informațiile sunt corecte.

Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și cererile prin intermediul TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) inclusiv împuternicirile scanate. Prin utilizarea TRON.tdi sau a e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu privire la normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul de internet al Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_152581.pdf. Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională care este verificată zilnic. După comunicarea datelor de contact, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin TRON.tdi sau prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau cu excepția cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru norme și informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile care se aplică informațiilor transmise prin TRON.tdi, părțile interesate trebuie să consulte instrucțiunile privind comunicarea cu părțile interesate menționată anterior.

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

Comisia Europeană

Direcția Generală Comerț

Direcția H, Unitatea H5

Birou: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Adresa de E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu

4   Calendarul reexaminării

Pentru a se evita orice incertitudine și perturbare nejustificată a sistemului de măsuri de salvgardare în vigoare pentru produsele siderurgice, actuala reexaminare se încheie în cel mai scurt timp și, ori de câte ori este posibil, înainte de 30 iunie 2020.

5   Lipsa de cooperare

În cazul în care o parte interesată nu furnizează informațiile necesare în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) 2015/478 și cu articolul 3 din Regulamentul (UE) 2015/755. În cazul în care se constată că orice parte interesată a transmis informații false sau înșelătoare, informațiile pot fi ignorate și se pot utiliza datele faptice disponibile.

6   Consilierul-auditor

Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și orice alte cereri privind drepturile la apărare ale părților interesate și ale terților, care ar putea să apară în cursul procedurii.

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor. În principiu, aceste intervenții se limitează la problemele semnalate în cursul prezentei proceduri de reexaminare.

Cererile de intervenție a consilierului-auditor trebuie formulate în scris și trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. În principiu, termenele prevăzute la punctele 3.1 – 3.3 din prezentul aviz în cazul observațiilor transmise Comisiei se aplică mutatis mutandis cererilor de intervenție adresate consilierului-auditor. În cazul în care aceste cereri sunt transmise în afara termenelor relevante, consilierul-auditor poate, de asemenea, examina motivele unor astfel de cereri tardive, ținând seama în mod corespunzător de interesele bunei administrări și de finalizarea la timp a anchetei.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul web al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

7   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice date cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

Un aviz privind protecția datelor, care conține informații pentru toate persoanele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților de apărare comercială ale Comisiei, este disponibil pe site-ul internet al DG Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice (JO L 31, 1.2.2019, p. 27).

(2)  JO C 169, 17.5.2019, p. 9.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1590 al Comisiei din 26 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice (JO L 248, 27.9.2019, p. 28).

(4)  JO L 83, 27.3.2015, p. 16.

(5)  Un document cu mențiunea „Limited” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/478, al articolului 5 din Regulamentul (UE) 2015/755 și al articolului 3.2 din Acordul OMC privind măsurile de salvgardare. De asemenea, acest document este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(6)  JO L 83, 27.3.2015, p. 16.

(7)  JO L 123, 19.5.2015, p. 33.

(8)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANEXĂ

Lista categoriilor de produse care fac obiectul măsurilor de salvgardare definitive

Numărul produsului

Categoria de produse

1

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

2

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

3.A

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

3.B

4.A

Foi cu învelișuri metalice

4.B

5

Foi cu acoperire organică

6

Produse de oțelărie

7

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

8

Foi și benzi de oțel inoxidabil laminate la cald

9

Foi și benzi de oțel inoxidabil laminate la rece

10

Plăci de tablă quarto inoxidabilă, laminate la cald

12

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțel nealiat sau din alte aliaje

13

Vergele de armătură

14

Bare și profiluri ușoare din oțel inoxidabil

15

Sârmă laminată din oțel inoxidabil

16

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

17

Profiluri din fier sau din oțeluri nealiate

18

Palplanșe

19

Material feroviar

20

Țevi de gaz

21

Secțiuni tubulare

22

Tuburi și țevi laminate din oțel inoxidabil

24

Alte tuburi fără sudură

25

Tuburi mari sudate

27

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

28

Sârme din oțeluri nealiate

CBAM