PHONE +40-734-127-259

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/670 AL COMISIEI din 28 aprilie 2016 de introducere a unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii a importurilor de anumite produse siderurgice originare din anumite țări terțe

shutterstock-118547785-4288x2848-99-1140x570

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,având în vedere Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (1), în special articolul 10,având în vedere Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie
2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (2), în special articolul 7,după consultarea Comitetului pentru măsuri de salvgardare și pentru regimul comun aplicabil exporturilor,întrucât:
(1) În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) 2015/478, supravegherea prealabilă la nivelul Uniunii poate fi introdusă atunci când evoluția importurilor unui produs amenință să cauzeze un prejudiciu producă­torilor din Uniune și în cazul în care interesul Uniunii impune acest lucru. Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2015/755 prevede, de asemenea, posibilitatea introducerii unor măsuri prealabile de supraveghere atunci când această măsură este impusă de interesele Uniunii.
(2) Comisia Europeană a publicat, la 16 martie 2016, o comunicare privind posibilitățile de a depăși dificultățile recente cu care se confruntă producătorii europeni din domeniul siderurgiei (3).
(3) Între 2012 și 2015, importurile în Uniune de produse siderurgice au crescut în general cu 32 %, de la 41,8 milioane de tone la 55,0 de milioane de tone. În aceeași perioadă,
prețurile importurilor de oțel globale au scăzut cu 17 %. Pe de altă parte, exporturile Uniunii de produse siderurgice au scăzut cu aproape 20 % în medie, de la 62,3 în 2012 la 50,7 milioane de tone în 2015 (4).
(4) Tendințele sunt chiar mai pronunțate în ceea ce privește produsele siderurgice care anterior erau supuse unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii până în 2012 (5).
Pentru aceste produse, importurile au crescut cu 53 % în decursul aceleiași perioade, de la 13,3 milioane de tone în 2012 la 20,2 milioane de tone în 2015, iar prețurile de import corespunzătoare au scăzut în medie cu 22 % (6).
(5) De la începutul anilor 2000, capacitatea mondială de producție a oțelului a crescut rapid, în principal datorită noilor capacități create în Republica Populară Chineză (denumită în continuare „China”).
Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (denumită în continuare „OCDE”), în 2014, capacitatea mondială nominală de producție a oțelului a fost estimată la 2 243 de milioane de tone, un nivel de peste două ori mai mare față de nivelul de 1 060 de milioane de tone înregistrat în anul 2000.
(6) În paralel, totalul exporturilor, în special din China, a crescut în mod dramatic, în principal ca urmare a încetinirii generale a creșterii economice și a scăderii cererii interne Acest fapt a cauzat deprecierea prețurilor oțelului la nivel mondial. China este astăzi primul producător de oțel la nivel mondial, cu o producție de 822,7 milioane de
tone de oțel brut în 2014 (7), ceea ce reprezintă aproape jumătate din producția mondială de oțel. Excesul de capacitate din China este estimat la aproximativ 350 de milioane de tone
(8). Aceasta reprezintă aproximativ 40 % din producția chineză totală și aproape dublul producției anuale de oțel a Uniunii.
29.4.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 115/37
(1) JO L 83, 27.3.2015, p. 16.
(2) JO L 123, 19.5.2015, p. 33.
(3) Industria siderurgică: păstrarea locurilor de muncă și a
creșterii economice durabile în Europa (p. 2) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947(4) Sursă: Eurostat.
(5) Regulamentul (UE) nr. 1241/2009 al Comisiei din 16 decembrie 2009 de continuare și actualizare a domeniului de supraveghere
prealabilă a importurilor de anumite produse siderurgice originare din unele țări terțe (JO L 332, 17.12.2009, p. 54).
(6) Sursă: Eurostat.
(7) Sursă: World Steel Association
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/World-crude-steel-output-increases-by-1.2–
in-2014.html
(8) Sursă: Industria siderurgică: păstrarea locurilor de muncă și a
creșterii economice durabile în Europa (p. 2) http://ec.europa.eu/
DocsRoom/documents/15947
(7) Deja în 2015, 10 % din exporturile chineze au ajuns în Uniune, reprezentând mai mult de 30 % din totalul importurilor în Uniune. În consecință, creșterea modestă a cererii interne în Uniune a fost în totalitate absorbită de importuri. Având în vedere faptul că Uniunea reprezintă o piață importantă pentru produsele siderurgice în ceea ce privește dimensiunea și prețul, este mai mult decât probabil că orice depășire a capacității producției
siderurgice va continua să fie redirecționată către Uniune.
(8) În același timp, accesul la piețele țărilor terțe s-a redus recent într-o măsură considerabilă. Guvernele recurg din ce în ce mai mult la măsuri de politică comercială întreprinse ca răspuns la criza cu care se confruntă industria siderurgică la nivel mondial și multe economii, care anterior nu utilizaseră astfel de măsuri, sunt în prezent în curs de a le adopta. Aceste măsuri se prezintă sub diverse forme de bariere comerciale, inclusiv majorări tarifare,
măsuri antidumping și antisubvenții, și se referă la piețe care dețin o cotă semnificativă din consumul mondial (1).Acest fapt sporește și mai mult posibilitățile de deturnare a comerțului cu produse siderurgice spre Uniune.
(9) Industria siderurgică europeană rămâne lider mondial în sectorul produselor înalt specializate din punct de vedere tehnologic. Cu toate acestea, poziția competitivă a producătorilor de produse siderurgice din Uniune pe piața siderurgică mondială s-a deteriorat în ultimii ani. Într-adevăr, performanța financiară a industriei siderurgice din Uniune s-a deteriorat rapid în ultimii ani. Rentabilitatea operațională medie se situează sub niveluri sustenabile,
investițiile au scăzut, nivelurile de ocupare a forței de muncă au scăzut și nu există nicio marjă pentru extindere.
Industria din Uniune trebuie să facă față costurilor ridicate ale energiei și dependenței de materii prime importate.
(10) În plus, deși producția de oțel brut din Uniune a rămas relativ stabilă în perioada 2013-2015, la aproximativ 166-169 de milioane de tone pe an, în cursul celui de al doilea semestru al anului 2015 s-a înregistrat o scădere semnificativă de aproximativ 10 % comparativ cu primul semestru.
(11) Având în vedere evoluția recentă a importurilor de produse siderurgice, situația vulnerabilă actuală a industriei din Uniune, menținerea cererii scăzute de pe piața Uniunii și probabilitatea redirecționării către Uniune, dacă cererea se va redresa, a capacităților excedentare actuale și viitoare, se consideră că există, din aceste motive, un risc de prejudiciu pentru producătorii din Uniune.
(12) Prin urmare, în interesul Uniunii, este necesar ca importurile de anumite produse siderurgice să facă obiectul unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii, în vederea obținerii de informații statistice aprofundate care să permită o analiză rapidă a evoluției importurilor din țările care nu sunt membre ale UE. Este necesar să se dispună de date comerciale rapide și anticipate pentru a face față vulnerabilității pieței europene a produselor siderurgice la
modificările subite de pe piețele siderurgice mondiale. Acest lucru este deosebit de important în situația actuală de criză, caracterizată prin incertitudini referitoare la eventuala redresare structurală a cererii și la eventualele beneficii efective ale acesteia pentru industria UE.
(13) Având în vedere evoluțiile pe piață a anumitor produse siderurgice, este oportun ca sfera de aplicare a supravegherii prealabile să includă produsele enumerate în anexa I la prezentul regulament.
(14) Finalizarea pieței interne implică uniformizarea formalităților care trebuie îndeplinite de orice importator în Uniune, indiferent de locul de vămuire a mărfurilor.
(15) Pentru a facilita culegerea datelor, punerea în liberă circulație a produselor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să fie condiționată de prezentarea unui document de supraveghere care să îndeplinească criterii uniforme. Această cerință începe să se aplice la 21 de zile după intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru a nu împiedica punerea în liberă circulație a produselor aflate în drum spre Uniune și pentru a da importatorilor timp suficient pentru a solicita documentele necesare.
(16) La simpla cerere a importatorului, documentul respectiv, ar trebui vizat de autoritățile statelor membre într-un anumit termen, fără ca acest lucru să îi confere importatorului vreun drept de import. Prin urmare, acest document ar trebui să fie valabil atât timp cât regimul de import nu a fost modificat.
(17) Documentele de supraveghere eliberate în scopul supravegherii prealabile la nivelul Uniunii ar trebui să fie valabile în toată Uniunea, indiferent de statul membru emitent.
L 115/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.4.2016
(1) Sursă: OMC: trecere în revistă a evoluției mediului comercial
internațional https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trdev_
09dec15_e.htm
(18) Statele membre și Comisia ar trebui să procedeze la un schimb cât mai complet posibil de informații culese în cadrul supravegherii prealabile la nivelul Uniunii.
(19) Eliberarea de documente de supraveghere, chiar dacă sunt supuse unor condiții uniforme la nivelul Uniunii, este de competența autorităților naționale.
(20) Pentru a reduce la minimum constrângerile inutile și pentru a nu perturba în mod excesiv activitățile societăților din apropierea frontierelor, importurile a căror greutate netă nu depășește 2 500 de kilograme ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.
(21) Uniunea dispune de o foarte strânsă integrare economică cu Norvegia, Islanda și Liechtenstein în cadrul Spațiului Economic European („SEE”). În plus, în conformitate cu Acordul privind SEE, membrii SEE nu aplică, în principiu, măsuri de protecție comercială în relațiile lor reciproce. Din aceste motive, produsele originare din Norvegia, Islanda și Liechtenstein ar trebui excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
(1) Punerea în liberă circulație în Uniune a anumitor produse siderurgice enumerate în anexa I la prezentul regulament este supusă unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/478 și cu Regulamentul (UE) 2015/755. Aceasta se aplică importurilor a căror greutate netă depășește 2 500 de kilograme.
(2) Clasificarea produselor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament se bazează pe Nomenclatura tarifară și statistică a Uniunii („TARIC”).
Originea produselor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament se determină în conformitate cu articolul 60 din Codul vamal al Uniunii(1).
(3) Produsele originare din Norvegia, Islanda și Liechtenstein sunt exceptate.
Articolul 2
(1) Punerea în liberă circulație în Uniune a produselor menționate la articolul 1 este condiționată de prezentarea unui document de supraveghere eliberat de autoritățile competente ale unui stat membru.
(2) Alineatul (1) se aplică la 21 de zile lucrătoare după intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(3) Documentul de supraveghere menționat la alineatul (1) se eliberează în mod automat de autoritățile competente ale statelor membre, fără perceperea vreunei taxe și pentru orice cantitate solicitată, în termen de cinci zile lucrătoare de la prezentarea cererii de către orice importator în Uniune, indiferent de locul în care acesta este stabilit în Uniune. Cu excepția unei probe contrare, se consideră că cererea a fost primită de autoritatea națională competentă în termen de cel mult trei zile lucrătoare după depunerea acesteia.
(4) Un document de supraveghere eliberat de una dintre autoritățile enumerate în anexa II este valabil în întreaga Uniune.
(5) Documentul de supraveghere se întocmește prin completarea unui formular în conformitate cu modelul prevăzut în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/478 sau în anexa II la Regulamentul (UE) 2015/755 pentru importurile provenind din țările terțe enumerate în anexa I la regulamentul respectiv.
(6) Cererea importatorului conține următoarele elemente:
(a) numele și adresa complete ale solicitantului (inclusiv numărul de telefon, adresa de e-mail sau numărul de fax și,
după caz, numărul de identificare pe lângă autoritatea națională competentă), precum și codul său de înregistrare în
scopuri de TVA, în cazul în care este plătitor de TVA;
(b) după caz, numele și adresa complete ale declarantului sau ale eventualului reprezentant desemnat de solicitant
(inclusiv numărul de telefon, adresa de e-mail sau numărul de fax);
29.4.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 115/39
(1) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
(c) descrierea mărfurilor, care să cuprindă:
1. denumirea comercială;
2. codul TARIC;
3. locul de origine și locul de expediere;
(d) cantitățile declarate, exprimate în kilograme și, dacă este cazul, în orice altă unitate suplimentară (perechi, articole etc.);
(e) valoarea CIF a mărfurilor la frontiera Uniunii, în euro;
(f) declarația următoare, datată și semnată de către solicitant, numele solicitantului fiind scris cu majuscule:
„Subsemnatul certific faptul că informațiile din prezenta cerere sunt exacte și furnizate cu bună-credință, precum și faptul că sunt stabilit în Uniune.”
De asemenea, importatorul prezintă probe de natură comercială ale intenției de a importa, precum o copie a contractului de vânzare sau de cumpărare sau a facturii pro forma. Dacă se solicită acest lucru, de exemplu când mărfurile nu sunt cumpărate direct din țara producătoare, importatorul prezintă un certificat de producție eliberat de combinatul siderurgic producător.
(7) Fără a aduce atingere eventualelor modificări ale normelor privind importul în vigoare sau deciziilor luate în cadrul unui acord sau al gestionării unui contingent:
(a) perioada de valabilitate a documentelor de import se stabilește la patru luni;
(b) documentele de supraveghere neutilizate sau parțial utilizate pot fi prelungite pentru o perioadă echivalentă.
(8) Autoritățile competente pot autoriza, potrivit condițiilor pe care le-au stabilit, transmiterea sau imprimarea declarațiilor sau a cererilor pe cale electronică. Cu toate acestea, toate documentele și probele trebuie să fie puse la dispoziția autorităților competente, la cerere.
(9) Documentul de supraveghere poate fi eliberat pe cale electronică dacă biroul vamal în cauză are acces la acest document prin intermediul unei rețele informatice.
Articolul 3
(1) Constatarea că prețul unitar la care se efectuează tranzacția diferă de cel indicat în documentul de supraveghere cu mai puțin de 5 % în plus sau în minus sau cantitatea totală a produselor prezentate la import depășește cantitatea indicată în documentul de supraveghere cu mai puțin de 5 % nu împiedică punerea în liberă circulație a produselor în cauză.
(2) Cererile de documente de supraveghere și documentele înseși au caracter confidențial. Acestea sunt rezervate autorităților competente și solicitantului.
Articolul 4
(1) Statele membre comunică Comisiei în mod cât mai regulat și actualizat posibil și până cel târziu în ultima zi a fiecărei luni detalii privind cantitățile și valorile (calculate în euro) pentru care au fost eliberate documente de supraveghere.
Informațiile furnizate de statele membre sunt defalcate pe produse, pe coduri TARIC și pe țări.
(2) Statele membre notifică orice anomalii sau fraude constatate și, după caz, motivul pentru care au refuzat acordarea unui document de supraveghere.
L 115/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.4.2016
Articolul 5
Orice notificare efectuată în temeiul prezentului regulament se adresează Comisiei și se comunică pe cale electronică prin intermediul unei rețele integrate create în acest scop, cu excepția cazului în care, din motive tehnice imperative, se impune utilizarea temporară a altor mijloace de comunicare.
Articolul 6
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplică de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și până la 15 mai 2020.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 28 aprilie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER